Informace k přihlášce na SŠ

Ke stažení  
Informace k přihlášce v pdf zde
Informace k přihlášce v prezentaci (formát ppsx) zde

•       Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává maximálně 2 přihlášky na střední školy nejpozději do 15. března!

•       Střední škola zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna

•       Období konání  přijímací zkoušky: od 22. dubna do 30. dubna

 

Termíny jednotných testů

•       Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit k řádnému termínu. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testů.

 

Řádný termín konání jednotných testů

•        15. dubna 2015 – pouze pro čtyřleté obory vzdělání

•        16. dubna 2015 – pouze pro obory šestiletá a osmiletá gymnázia

 

Náhradní termín

•       14. května 2015 – pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání

 

Kompletní informace (pokyny, organizace, ukázkové testy, seznam škol zde (https://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html)

 

Organizace vyplňování přihlášek

·         Přihlášky se tisknou ve škole!

·         Vyplněný formulář zkontrolovat, podepsat a vrátit nejlépe do 10.2.

·         Přihláška se nejdříve kompletně vyplní, potvrdí školou a až po té případně potvrdí od lékaře.

·         Přihlášky odesílají žáci sami! (do 15.3.)

 

Přílohy k přihlášce

K přihlášce uchazeč podle § 1 vyhlášky připojí:

•       rozhodnutí o změně pracovní schopnosti ZPS, jedná-li se o osobu se změněnou pracovní schopností

•       doporučení pedagogicko-psychologické poradny o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou poruchou v učení

•         na žádost ředitele střední školy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, jedná-li se o studijní nebo učební obor, pro který je tento posudek nezbytný

 

Zápisový lístek

•       po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem

•       zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání

•       Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Vydávání zápisových lístků

•       V jeden den – bude určeno (konec února).

•       Zápisový lístek vydává paní ředitelka Mgr. V. Mondeková – (zszulova@jes.cz)

Musí přijít ten rodič, který je uveden na přihlášce!!!

 

Odvolání

•       odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

 

Další kola přijímacího řízení

•       uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen

 

Nástup na střední školu

·         žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek

 

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode