Žákovský parlament

 

Členové:

5. třída - T. Murín, J. Krčmářová

 

6. tř¨ída - L. Horsák, S. Bachroňová
 
7. třída - N. Beňák, K. Jurečková
 
8. třída - J. Komárek, Michal Vysloužil
 
9. třída - L. Hutníková, J. Ryšánek

 

 

  • Zástupci tříd se podílí na organizaci některých školních akcí
  • Řeší připomínky a návrhy žáků
  • Žáci se učí komunikovat a spolupracovat ve skupině

 

Žákovská samospráva

 

1. SETKÁNÍ 2.10.

  • Členové –       5. třída – František Anděl, Adéla Schreiberová

6. třída – Lucie Hutníková, Kateřina Bartošová

7. třída – Helena Šarmanová, Adriana Balicová

8. třída – Adam Pilíšek, Romana Linhartová

9. třída – Natálie Rybáriková, Anna Krčmářová

  • Seznámení členů
  • Plán akcí na školní rok

 

2. SETKÁNÍ 8.10.

  • Návrhy akcí na školní rok
  • Akce k Vánocům

 

 

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY 10. 2. 2017

Program:

            - Valentýn ve škole – pošli VALENTÝNKU 14.2.

            - PONOŽKOVÝ DEN – podpora lidí s Downovým syndromem 21.3.

 

 

PONOŽKOVÝ DEN

 

21. březen se stal světovým dnem Downova syndromu. I my jsme se zapojili a podpořili lidi s Downovým syndromem. 

Proč 21. 3.? Protože Downův syndrom je genetické onemocnění 21. chromozomu, který je ztrojený, místo zdvojený.

Proč ponožkový den? Protože právě ponožky připomínají svým tvarem chromozomy.

 

Takže.....na každou nožku, dáme jinou ponožku :-)

 

 

Fotogalerie: Žákovská samospráva

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva 2016/2017

 

 
   Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen a pracovat v nich.
   Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Žákovská samospráva je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky a její činnost je v souladu s novou koncepcí českého vzdělávání. Při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty bude žákovskou samosprávu zastupovat její předseda, zvolený členy žákovské samosprávy a koordinátor ŽS. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na nástěnce v krčku školy a webových stránkách školy.
   Školní koordinátor žákovské samosprávy dohlíží na činnost, účastní se všech zasedání a organizuje vzájemná setkání. Je jím zpravidla pedagog školy, kterého do funkce ustanovuje ředitel školy zpravidla na jeden školní rok. 
Stanovy žákovské samosprávy: 
- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
- žáci 5. - 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce
- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce
- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen
- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy
- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy v krčku školy a webových stránkách školy. 
- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá
Cíle žákovské samosprávy: 
- žáci se aktivně podílejí na životě školy
- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým) 
- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali
- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy
Práva a povinnosti člena samosprávy: 
- právo volit a být volen
- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy
- přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy
- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se (s dospělými) problém vyřešit
- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace
- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost
- pomáhat při organizování společných akcí
 
V Žulové 1. 9. 2016
 

 

 

 

Členové ŽS:

 V. třída – František Strouhal

 VI. třída – Romana Linhartová, Gabriela Štofilová

 VII. třída – Anna Krčmářová, Daniela Bednárková

 VIII. třída – Jan Valíček, Martin Kopecký

 IX. třída – Kateřina Langerová, Diana Zeleňáková

3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY - 16. 12. 2016

 

Program:

            - akce na druhé pololetí

            - příprava lednové akce „Naše předsevzetí“

2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY - 19. 10. 2016

 

Program:

            - příprava akce „Halloween“

            - relace k 28.10.

1. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - 12.10.2016    

- plánování akcí na školní rok 2016/2017

 

 

Mgr. J. Harbichová