SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

 

18.4.2023 dubnová schůze školního parlamentu

Parlament se sešel jako vždy, v kabinetě dějepisu v 9:30 místo během přestávky.

Probíraná témata byla: 

1) Soutěž o nejhezčí venkovní velikonoční výzdobu

2) Pyžamový den 

 1) vyhodnocení celé soutěže, sepsání seznamu zúčastněných dětí, úklid výzdoby ze školy, a nakonec rozdání cen zúčastněným žákům.

2) poté bylo na programu řešení další školní akce. Parlament se shodl, že na měsíc květen bude vyhlášen PYŽAMOVÝ DEN. Přesný termín byl stanoven na 10.5.2023, kdy všechny děti si připomenou, jak důležitý je odpočinek a odlišení obyčejného školního dne.

 

Zápis ze školního parlamentu únor, březen

 

Dne 15.2. a 6.3. se už po několikáté setkali zástupci školního parlamentu od 5.třídy až do 9.třídy, kromě omluvených žáků.

Schůzky se konaly v kabinetě dějepisu o velké přestávce, aby nebylo narušeno vyučování žáků.

Jako první se probírali nápady akcí nebo možností na další měsíce.

Nejbližší akcí děti vymyslely, barevný týden nebo taky teplákový den.

Na další schůzi podrobněji projdeme plán akcí a rozhodneme, která se bude konat jako první a kdy.

 

 

Vedoucí školního parlamentu Nečesalová

 

 

Žákovský parlament

Školní parlament zasedal v měsíci prosinec, kde se dohodli na hodnocení vyhlášené soutěže –
nejhezčí vánoční výzdoba.
Hodnocení probíhalo na dvě části 1. a 2. stupeň.
Žáci hodnotili od 1-10 nejhorší po nejlepší, nehodnotili svou vlastní třídu.
Výsledky zapisovali na papír a poté proběhlo sčítání.
Výsledky:
První stupeň:
1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo
1.třída 5.třída 4.třída 3.třída 2.třída
Druhý stupeň:
1.místo 2.místo 3.místo 4.místo
9.třída 8.třída 6.třída 7.třída
Podle umístěný žáci dostali odměnu, vyhlášení vítězů 20.12.2022.

Školní parlament zasedal v měsíci prosinec, kde se dohodli na hodnocení vyhlášené soutěže –nejhezčí vánoční výzdoba.

Hodnocení probíhalo na dvě části 1. a 2. stupeň.

Žáci hodnotili od 1-10 nejhorší po nejlepší, nehodnotili svou vlastní třídu.

Výsledky zapisovali na papír a poté proběhlo sčítání.

Výsledky:

 

První stupeň:

1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo

1.třída 5.třída 4.třída 3.třída 2.třída

 

Druhý stupeň:

1.místo 2.místo 3.místo 4.místo

9.třída 8.třída 6.třída 7.třída

Podle umístěný žáci dostali odměnu, vyhlášení vítězů 20.12.2022.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Členové:

Vedoucí : Helena Nečesalová 

Zástupci : 5.třída 

                   Denisa Bondorová

                   Julie Urbanová

               

                 6.třída 

                   Tadeáš Murín 

                   Julie Krčmářová

 

                 7.třída 

                    Lukáš Horsák

                    Sára Bachroňová

 

                8.třída 

                   Nela Vévodová

                   Daniel Scheuter

 

               9.třída 

                  Gabriela Brožková

                   Pavel Felzmann

 

Plánované aktivity :

Vánoční soutěž o nejhezčí výzdobu 

Barevný týden 

Pyžamový den

Světový den boje proti rakovině 

Světový den Downova syndromu 

A další …

  • Zástupci tříd se podílí na organizaci některých školních akcí
  • Řeší připomínky a návrhy žáků
  • Žáci se učí komunikovat a spolupracovat ve skupině

 

Zápis ze schůzky školního parlamentu 

Žákovské parlament se sešel v kabinetě dějepisu v době velké přestávky,

aby nebylo narušeno vyučování. 

Na schůzi byly přítomni všichni zástupci tříd od 5.třídy až po 9.třídu a vedoucí parlamentu. 

Shodli jsme se na schůzkách jednou za měsíc. 

Děti vymyslely vánoční soutěž o nejhezčí výzdobu třídy, kterou budou samy hodnotit. 

Byl vyroben plakát jedním zástupcem a vyvěšen.

Dalším bodem schůzky byl plán aktivit na celý rok.


Zapsala : Helena Nečesalová

 

Žákovská samospráva

 

1. SETKÁNÍ 2.10.

  • Členové –       5. třída – František Anděl, Adéla Schreiberová

6. třída – Lucie Hutníková, Kateřina Bartošová

7. třída – Helena Šarmanová, Adriana Balicová

8. třída – Adam Pilíšek, Romana Linhartová

9. třída – Natálie Rybáriková, Anna Krčmářová

  • Seznámení členů
  • Plán akcí na školní rok

 

2. SETKÁNÍ 8.10.

  • Návrhy akcí na školní rok
  • Akce k Vánocům

 

 

Fotogalerie: Žákovská samospráva

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva
 
   Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen a pracovat v nich.
   Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Žákovská samospráva je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky a její činnost je v souladu s novou koncepcí českého vzdělávání. Při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty bude žákovskou samosprávu zastupovat její předseda, zvolený členy žákovské samosprávy a koordinátor ŽS. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na nástěnce v krčku školy a webových stránkách školy.
   Školní koordinátor žákovské samosprávy dohlíží na činnost, účastní se všech zasedání a organizuje vzájemná setkání. Je jím zpravidla pedagog školy, kterého do funkce ustanovuje ředitel školy zpravidla na jeden školní rok. 
Stanovy žákovské samosprávy: 
- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
- žáci 5. - 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce
- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce
- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen
- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy
- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy v krčku školy a webových stránkách školy. 
- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá
Cíle žákovské samosprávy: 
- žáci se aktivně podílejí na životě školy
- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým) 
- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali
- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy
Práva a povinnosti člena samosprávy: 
- právo volit a být volen
- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy
- přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy
- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se (s dospělými) problém vyřešit
- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace
- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost
- pomáhat při organizování společných akcí
 
V Žulové 1. 9. 2016
 

 

 

 

Členové ŽS:

 V. třída – František Strouhal

 VI. třída – Romana Linhartová, Gabriela Štofilová

 VII. třída – Anna Krčmářová, Daniela Bednárková

 VIII. třída – Jan Valíček, Martin Kopecký

 IX. třída – Kateřina Langerová, Diana Zeleňáková

3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY - 16. 12. 2016

 

Program:

            - akce na druhé pololetí

            - příprava lednové akce „Naše předsevzetí“

2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY - 19. 10. 2016

 

Program:

            - příprava akce „Halloween“

            - relace k 28.10.

1. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - 12.10.2016    

- plánování akcí na školní rok 2016/2017

 

 

Mgr. J. Harbichová