Provozní řád tělocvičny - výuka

 
    Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.
 
    Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné uvolnění z hodin Tv, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O uvolnění rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.
 
    Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi.
 
    Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.
 
    S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
 
    Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.
 
    Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu.Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:
 
  1.         informuje vedení školy,
  2.         zavolá lékařskou službu,
  3.         ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,
  4.         oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,
  5.         provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.
 
 
    Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
 
    Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodiněuzamykají.
 
    Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.
 
    Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.
 
 
 
Mgr. Věra Mondeková  
ředitelka školy