Čestné prohlášení a provozní řád

Čestné prohlášení
 
     Prohlašuji na svou čest, že při provozování sportovní aktivity v Tělocvičně při ZŠ Žulová se budu řídit
     níže uvedeným provozním řádem:
 
    Tělocvična slouží k provozování běžných sálových sportů a to zejména sálové kopané, basketbalu, volejbalu, tenisu, nohejbalu, házené, gymnastiky a dalších různých pohybových cvičení, která lze ve cvičebním prostoru provozovat.
 
    Osoby mladší 18 let mohou provozovat výše uvedené sálové sporty pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která za osoby mladší 18 let přebírá plnou zodpovědnost.
 
    V tělocvičně je zakázáno sportovat pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků, které ovlivňují tělesný nebo zdravotní stav cvičenců.
 
    Provozování výše uvedených sportů je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí.
 
    Vstup na cvičební plochu je povolen pouze v čisté sálové obuvi. Sálovou obuví se rozumí taková obuv, která nezanechává na povrchu cvičební plochy žádné viditelné stopy, čmouhy nebo jakékoliv mechanické poškození. Za to, že všichni cvičící mají takovouto sálovou obuv zodpovídá vedoucí cvičící skupiny, který podepíše toto čestné prohlášení.
 
    Je zakázáno používat takové nářadí, míče a zařízení, které by mohly poškodit cvičební plochu, výplně otvorů, stěny nebo strop tělocvičny. Všichni cvičící jsou povinni cvičit a provozovat sálové sporty tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení povrchu a zařízení tělocvičny.
 
    Je zakázáno provádět jakékoliv cvičební aktivity v nářaďovně, chodbách, sociálních zařízeních a šatnách.
 
 
    Povinnosti vedoucího cvičící skupiny:
 
        Odpovídá v plném rozsahu za činnost všech svých cvičenců, které vede, v celé budově tělocvičny.
        Nedovolí, aby se v prostorách šaten, cvičební plochy a nářaďovny pohybovaly osoby, které nejsou součástí jeho cvičícího kolektivu.
        Odpovídá za řádnou obsluhu zařízení (osvětlení, košů, světelné tabule, ozvučení), které může ovládat pouze po předchozím poučení ředitelstvím ZŠ, správcem tělocvičny.
        V prostoru cvičební plochy je zakázána konzumace jídel a nápojů. Pokud vedoucí dovolí, aby si cvičenci do cvičícího prostoru přinesli a konzumovali nápoje, plně odpovídá za to, že budou zabezpečeny a uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich rozlití a znečištění cvičebního prostoru. Je zakázáno v cvičícím prostoru používat a uchovávat jakékoliv skleněné nebo rozbitné nádoby.
        Je povinen nahlásit neprodleně správci tělocvičny nebo vedení ZŠ jakékoliv poškození tělocvičny (cvičebního prostoru, šaten, sociálního zařízení, nářadí, náčiní a veškerého vybavení celého objektu tělocvičny) vzniklé v průběhu cvičení.
 
 
    Vstup do ostatních částí tělocvičny, které nesouvisí s provozovanou sportovní činností, je zakázán.
 
    V celé budově tělocvičny je zakázáno kouření.
 
    Veškeré odpady musí být umístěny do odpadkových košů.
 
    Případný úraz je třeba neprodleně hlásit správci tělocvičny nebo vedení ZŠ, kteří přivolají v případě potřeby zdravotnickou pomoc.
 
    Za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto provozního řádu, odpovídá vedoucí cvičící skupiny, který je povinen takto vzniklé škody uhradit.
 
       Potvrzuji svým podpisem, že budu výše uvedená ustanovení dodržovat a zároveň prohlašuji, že odpovídám za dodržování výše uvedených ustanovení celou skupinou cvičenců (celkem …… osob), kteří budou sportovní aktivity se mnou nebo pod mým vedením v době od………. do………hod. dne………………………... provozovat.
 
 
    V Žulové dne……………………….....................
 
    Jméno a příjmení:…………………………………
 
    Datum narození:……………………………………
 
    Podpis:............................................................