ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

_____________________________________________________________________

 EKO ŠIPKOVANÁ

 

              Žáci, kteří navštěvují Eko kroužek, si pod vedením paní učitelky Harbichové, připravily pro své mladší kamarády ze školní družiny EKO ŠIPKOVANOU. Tak se stalo, že ve čtvrtek 4. 11. 2021 se v odpoledních hodinách hemžily po škole skupinky dětí, po šipkách hledaly jednotlivá stanoviště a plnily nachystané kvízy a úkoly zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí.  Když se podařilo vše zvládnout, byly zhodnoceny znalosti i chování dětí. Samozřejmě nechyběla sladká odměna.

Text: Alena Macečková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Návštěva městské knihovny

Ve školní družině se snažíme, aby děti rády četly a uměly si vybrat vhodnou knihu, která je bude bavit. Proto navštěvujeme městskou knihovnu a nabízíme jim mnoho knižních titulů pro ně vhodných.

Ve středu 20. října jsme zavítali na návštěvu do naší městské knihovny. Paní knihovnice měla pro děti připraven program, do kterého byly aktivně zapojeny. Také nám umožnila v kamenickém muzeu shlédnout sbírku minerálů z celého světa. Nakonec děti obdarovala drobnými reklamními předměty a nezapomněla ani na malou sladkost. Poděkování patří paní Opršalové a také dětem, které se, po celou dobu, moc hezky chovaly.

Text: Alena Macečková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Včely a jejich život

V rámci projektu Podpora rozvoje kvality ZŠ Žulová se 6. 10. 2021 konal ve školní družině projektový den s odborníkem z praxe.

 Pozvali jsme včelařku paní Ježovou, se kterou jsme ve vzájemné spolupráci, zorganizovali projekt „Včely a jejich život“. Po zajímavě vedené teoretické části, plné názorných ukázek, si děti vyrobily dekorativní předmět z včelího vosku a také pěknou papírovou včelku.  Všichni jsme si zajímavé odpoledne velmi užili, za což děkujeme nejen paní Ježové, ale i dětem, které se hezky chovaly a do všech aktivit s chutí zapojily.

Vychovatelky školní družiny: Bc. Eva Schopfová a Alena Macečková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Z naší zahrady 2021

Poslední týden v září pravidelně věnujeme tématu sklizně ovoce a zeleniny v našich zahradách. Děti přinesly na ukázku různé druhy ovoce a zeleniny a společně jsme si je vystavili. Jablíčka, hrušky a švestky jsme v pracovních činnostech vystřihli a vyrobili si 3D závěs, také jsme ovoce ze zahrady malovali, zpívali jsme písničky o jablíčkách. Nejvíc jsme si užili při ochutnávce, kde děti poznávaly ovoce a zeleninu hmatem, čichem a chutí. Všechno, co bylo na výstavce, jsme snědli a zdravě  si pochutnali. 

Text: Alena Macečková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme, že dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které
mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování
probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském
zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit
ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

Zdroj: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 - MŠMT, 12. 11. 2021

________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektový den - Den stromů

Ve středu 20. října se žáci 3. a 5. ročníku vydali do města Albrechtice na naučnou pohádkovou stezku „Ke krtečkově studánce“, kde si pro ně lesní pedagogové připravili program z lesní pedagogiky, která zážitkovou formou všemi smysly ukazuje dětem vztahy uvnitř lesního ekosystému. Cílem projektového dne bylo učit se o lese v lese, prohlubovat zájem o les, zlepšovat vztahy člověka k přírodě a přiblížení práce lesníků a jejich hospodaření v lese. Na stanovištích se děti seznámily s prací lesníka, prohlédly si škůdce, který ničí lesy a zahrály si hry, během nichž se seznámily se životem stromů. Dvě stanoviště byla věnována myslivosti – poznávání zvířat. Celou stezkou je doprovázeli i dva psi. Na závěr, za splnění úkolů, byly děti odměněny klíčenkou s obrázkem lesního zvířete a reflexním náramkem. Dětem se projektový den velmi líbil.

Text: Jitka Švardalová, Alena Andělová

 

Den stromů

Beseda s hasiči

V úterý 19.10.2021 proběhla ve 2. a 6. třídě beseda s hasiči. Žáci si zopakovali, co dělat v případě požáru, vyzkoušeli si, jak probíhá telefonní hovor na krizové číslo 150. Také se seznámili s hasičskou výbavou, kterou si zájemci nakonec mohli vyzkoušet.

Text: Šárka Kuchařová

 

hasiči

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DRAKIÁDA 2021

Čtvrtek 26.9.2021 byl dnem, kdy se menší děti na základní škole v Žulové učily s draky. S draky četli, s draky počítali, vyráběli i psali. Jejich „dračí den“ pokračoval i ve školní družině, která pro ně připravila DRAKIÁDU 2021.

Děti z družinky a jejich pomocnice z osmé a deváté třídy se přesunuly na kopec u zahrádek a snažily se o to, aby právě ten jejich dráček létal co nejvýš a udržel se ve vzduchu co nejdéle.

         Nakonec byli všichni za snahu a hezké chování odměněni malou sladkostí. Společně jsme strávili pěkné podzimní odpoledne.

Text: Alena Macečková

 

Drakiáda

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznamujeme, že


• platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských
zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021,
• od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění
screeningového testování dětí a žáků.

Zdroj: INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD

13.9.2021 ze dne 8.9.2021

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zahájení školního roku

Ve středu 1. září nemohli někteří školáci dospat. Těšili se na kamarády, učitelé, nové zážitky. Ti nejmenší byli plni očekávání. Nová aktovka, přezůvky a slavnostní oblečení jen podtrhlo výjimečnost tohoto dne.  V šatnách školy bylo před osmou hodinou jako v úle. Všichni si měli co povídat. Jednotlivé třídy odvedli třídní učitelé do tříd. Jen žáci 1. třídy šli se svými rodiči do školní družiny, kde je na začátku školní docházky přivítala paní ředitelka. Nové školáky oslovil také pan starosta a popřál jim mnoho úspěchů v novém školním roce. Několik našich žáků si připravilo krátký program.  Zahráli na klavír a přednesli básničky. Přejeme všem žákům i učitelům mnoho úspěchů v novém školním roce 2021/2022.

 

 

 

 

Fotogalerie: Aktuality

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, oznamuji, že zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1. 9. 2021.

1. Příchod dětí do šaten nejpozději v 8,00, přezují se a třídní učitelé si žáky odvedou do tříd.

2. Zahájení pro první třídu proběhne v družině.

2. 2. - 9. třída – třídní učitelé svoje žáky odvedou do tříd, kde proběhne testování, poučení o bezpečnosti a chování, seznámení se školním řádem a některými dalším dokumenty školy.

Žáci budou 1. 9. 2021 končit v 9 hodin a 10 minut, aby mohli odjet autobusy do okolních obcí.

Děti si donesou obuv na přezutí a psací potřeby.

 

Testování:

Proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září ve 2. – 9. třídě a 2. září v 1. třídě.

Zbývající dvě testování proběhnou ve všech třídách v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

Nadále platí tato opatření:

1. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálním platném mimořádném opatření MZd (roušky, respirátory).

2. Při vyučování ve třídě nemusí mít testovaní žáci ochranný prostředek dýchacích cest nasazený.

3. Děti, které nepodstoupí testování mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování.

4. Testování nepodstupují žáci:

14 dnů po plně dokončeném očkování,

po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

5. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

6. Pravidelné větrání.

7. Prosíme rodiče, aby vždy zodpovědně zvážili přítomnost dítěte ve vyučování s těmito příznaky nemoci:

zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.

Zdroj: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Praha, 17.srpna 2021.

 

Děkujeme všem za pochopení, respektování nastavených opatření a těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Věra Mondeková – ředitelka

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Školní rok 2020/2021

_____________________________________________________________

Cesta za pokladem 2021

V družině jsme se rozloučili se zvláštním školním rokem „ Cestou za pokladem“. Zábavné odpoledne pomohli připravit starší kamarádi z páté třídy, kteří označili trasu a umístili úkoly k plnění.  Poklad našla Deniska Bondorová !

 Poděkování patří všem dětem za bezvadné chování a výbornou náladu, která celou akci provázela.  A teď už se můžeme těšit na prázdniny!

 

Fotogalerie: Aktuality

Ve čtvrtek 10.6.2021 proběhlo v Městské knihovně v Žulové slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Nejprve všechny děti ukázaly, že zvládnou splnit připravené úkoly, a to skládání slov podle obrázků a přečtení krátké pohádky. Potom děti složily slavnostní slib. Dokázaly tak, že se i přes nepříznivé okolnosti distanční výuky zvládly všechna písmenka naučit. Za odměnu je král Ota I., v podání pana starosty Radka Trsťana, pasoval na čtenáře. Děti také dostaly mnoho dárečků, nechyběla ani nová kniha a průkazka do knihovny. Také se seznámily s řádem knihovny a mohly si půjčit svou první knížku.

 

                                                                                                                                                       Mgr. Šárka Kuchařová

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fotogalerie: Aktuality

V období II. pololetí školního roku 2020/2021 se žáci naší školy zapojili do několika soutěží a přehlídek.

V měsíci březnu, jako každoročně, si mohli žáci, podle zájmu, zkusit Matematickou olympiádu a Matematického klokana. Obě soutěže patří do kategorie soutěží, kterých se účastní žáci s vášní pro čísla. Čas ukázal, že ti nejúspěšnější řešitelé často vůbec nejsou ti, kterým jde matematika ve škole.

Do Matematické olympiády se zapojila Lucie Hutníková, žákyně 8. třídy, která postoupila ze školního kola do kola okresního. Soutěž probíhala vzhledem k situaci distančně. 

V matematické soutěži – Matematický klokan, v kategorii Klokánek se na 3. místě umístila Anička Nemeškalová, žákyně 5. třídy.

Od února probíhá on – line výtvarná soutěž Čimtačára. Se svou kresbou se účastní Natálie Pavlátková, žákyně 9. třídy. Její práce je umístěna v on – line galerii a do 31. května 2021 může každý výtvarné práce podpořit hlasováním: www.cimtacara.cz

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 4. června si tři žáci čtvrté třídy převzali na Policii České republiky v Jeseníku ceny za výtvarnou soutěž, kterou Policie pořádala ve spolupráci s kolegy z Polska. Děti během dopoledne pozorovaly práci policejního psa, mohly se podívat do zásahového vozidla a také navšívily celu předběžného zadržení. Následně jim paní ředitelka předala ceny.

 

Popis není dostupný.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - ZDE

____________________________________________________________________________________________

Organizace provozu základní školy od 24. 5. 2021

Platí novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

 

Škola bude mít k dispozici antigenní testy Sejoy.

Instruktážní video a leták: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

1. stupeň – prezenční forma výuky

 

2. stupeň – prezenční forma výuky

 

Ročníky se vzdělávají v kmenových třídách.

Platí rozvrh a rozpis dohledů, které byly nastaveny na začátku školního roku 2020/2021.

 

ŠD – běžný provoz

S nutností dodržovat nastavená proti epidemiologická opatření

Tělocvična - nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.

Přítomnost žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

 

ŠJ – provoz s těmito opatřeními:

1. rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci,

3. jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

4. ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

 

Nadále platí režimová opatření, která je nutno dodržovat:

1. povinná ochrana úst a nosu

2. pravidelné a intenzivní větrání

3. dodržování nastavených hygienických opatření.

Při organizaci vzdělávání a školských služeb však MŠMT doporučuje i nadále omezit kontakty mezi žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

 

 

V Žulové 20. 5. 2021                                                                Mgr. Věra Mondeková

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výtvarná soutěž

V dubnu se žáci 2. a 4. třídy zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky základních škol z Głubczyckého a Jesenického okresu s názvem „Jsem v bezpečí i na silnici“, kterou pořádalo Okresní ředitelství policie v Głubczycích v rámci polsko-českého projektu s názvem „Opatrný chodec polsko-českého příhraničí“. Žáci se do tvoření libovolnou technikou pustili s velkým nadšením, které bylo oceněno různými propagačními materiály Policie ČR.

                                                                                  Mgr. Karla Černochová, Mgr. Alena Richtrová

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Během distanční výuky se někteří žáci účastnili přírodovědných soutěží jako např. Biologické olympiády, kterou jsme řešili pouze v rámci školního kola. Dále jsme se zúčastnili korespondenční přírodovědné soutěže (téma ŽIVOT VČEL), kde byly naše žákyně mnohem úspěšnější. Ve své kategorii obsadily 1. místo – G. Brožková, S. Slováková, N. Jasioková, A. Denemarková. GRATULUJEME!

 

Celoročně se účastníme projektu Recyklohraní. Plníme zadané úkoly, které vedou žáky k ekologickému myšlení, šetření vodou, nutnosti třídit a recyklovat. Ve škole je možnost odevzdat staré drobné elektro, baterie, mobily nebo tonery….vše je proměně v body a ty škola může dále využít.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizace provozu školy od 17. 5. 2021

Nadále je školám uložena povinnost testovat žáky 1. stupně jednou za týden, zaměstnance jednou týdně a žáky 2. stupně budeme testovat dvakrát týdně AG testy – v pondělí a ve čtvrtek. Škole byly dodány SINGCLEAN TESTY.

Odkaz na instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Organizace provozu:

1. stupeň – prezenční výuka

Jednotlivé ročníky se budou vzdělávat ve svých kmenových třídách.

2. stupeň - od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

7. a 9. třída – distanční výuka

6. a 8. třída – prezenční výuka

Družina – provoz je v běžném režimu.

Školní jídelna -  v provozu.

Platí režimová opatření, která je nutno dodržovat:

1. povinná ochrana úst a nosu

2. pravidelné a intenzivní větrání

3. dodržování nastavených hygienických opatření.

 

Při organizaci vzdělávání a školských služeb však MŠMT doporučuje i nadále omezit kontakty mezi žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Organizace provozu školy od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky 1. stupně jednou za týden, zaměstnance 1x týdně a žáky 2. stupně budeme testovat dvakrát týdně AG testy – v pondělí a ve čtvrtek. Škole byly dodány SINGCLEAN TESTY.

Odkaz na instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Organizace provozu:

1.  a 2. stupeň – rotační výuka

Lichý týden od 10. 5. 2021 – 1., 2., 3. třída – prezenční výuka

7. a 9. třída – prezenční výuka

4., 5., 6., a 8. třída – distanční výuka

Sudý týden od 17. 5. 2021 - 1., 2., 3., 7. a 9.  třída – distanční výuka

4., 5., 6. a 8. třída – prezenční výuka

Rotační výuka bude probíhat do odvolání.

Družina – v provozu pro žáky prezenční výuky

Školní jídelna -  v provozu

Platí režimová opatření, která je nutno dodržovat:

1. povinná ochrana úst a nosu

2. pravidelné a intenzivní větrání

3. povinná homogenita tříd a skupin

4. dodržování nastavených hygienických opatření.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznamujeme, že v týdnu od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021 nedochází ke změnám v provozu Základní školy Žulová.

 

Pokračujeme podle již zveřejněného harmonogramu, který platí od 12. 4. 2021 do odvolání.

 

Podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách, s účinností od 3. 5. 2021 se oproti současnosti mění následující opatření:

 

1. Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

2. Od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.

 

3. Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Zdroj: MŠMT

 

Děkuji.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Oznamujeme, že v týdnu od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 nedochází ke změnám v provozu Základní školy Žulová.

Pokračujeme podle již zveřejněného harmonogramu, který platí od 12. 4. 2021 do odvolání.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy, pokud vykazují některý z příznaků nemoci, které jsou uvedené v přiložené příloze.

Děkujeme.

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021 – 1. fáze otevření škol.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a zaměstnance 2x týdně AG testy – v pondělí a ve čtvrtek. Škole byly dodány SINGCLEAN TESTY.

Odkaz na instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Organizace provozu:

1. stupeň – rotační výuka

Lichý týden od 12. 4. 2021 – 1., 2., 3. třída – prezenční výuka

-          4., 5., třída – distanční výuka

Sudý týden od 19. 4. 2021 - 1., 2., 3. třída – distanční výuka

-          4., 5., třída – prezenční výuka

Rotační výuka bude probíhat do odvolání.

Družina – v provozu pro žáky prezenční výuky

2. stupeň – distanční výuka

Školní jídelna -  v provozu

Stále platí režimová opatření – povinná ochrana úst a nosu respirátory, větrání, povinná homogenita tříd a skupin, dodržování hygienických opatření.

 

Přílohy:                     

Rychlý návod k testování

Leták pro žáky.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy od 29.3. 2021 do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým

prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz

škol a školských zařízení

 • do 11. dubna 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje distanční výuka
 • od 1. 4. do 5. 4. 2021 – velikonoční prázdniny

 

Vedení a zaměstnanci školy přejí rodičům i dětem klidné prožití svátků jara a  pevné zdraví.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Žádost o přijetí 2021 - ZDE

Žádost o odklad 2021 - ZDE

Dotazník - ZDE

Souhlas zákonného zástupce - ZDE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

dokument ZDE

 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

dokument ZDE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k organizaci provozu základní školy od 1. 3. 2021

Na základě vládního opatření ze dne 27. 2. 2021 se zakazuje osobní přítomnost:

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy a ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

 

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021:

 1. 1. až 9. třída – distanční výuka
 2. školní družina – uzavřena
 3. školní jídelna – vaříme pro zaměstnance, žáky na distanční výuce a pro cizí strávníky – výdej obědů do nosičů
 4. Je povolena individuální konzultace – 1 žák a jeden učitel
 5. tělocvična – uzavřena

Všem osobám se nařizuje mít:

-  ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy jedné domácnosti na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska (např. chirurgická nebo jednorázová rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Zdroj MŠMT.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu základní školy od 15. 2. 2021 probíhá podle stejných pravidel jako před jarními prázdninami.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Provoz školy od 1. 2. 2021 do 14. 2.2021:

v týdnu od 1.2. do 7. 2. 2021 provoz školy probíhá ve stejném režimu jako dosud,

v týdnu od 8. 2. do 14. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

Přejeme rodičům i dětem klidné jarní prázdniny a pevné zdraví.

Mgr. Věra Mondeková – ředitelka

 

Děkuji a přeji všem zdraví.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, v týdnu od 25.1.2021 do 28.1.2021 se organizace provozu školy nemění.

 

28. 1. 2021 – žáci první a druhé třídy obdrží tištěný výpis vysvědčení.

 

Zákonní zástupci žáků 3. až 9. třídy obdrží v tento den emailovou zprávu od třídních učitelů s přiloženým PDF souborem z Bakaláře – výpis vysvědčení.

Tištěný výpis vysvědčení bude žákům vydán v nejbližším možném termínu po obnovení prezenční výuky.

 

29.1.2021 – pololetní prázdniny.

 

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ředitelka školy oznamuje na základě informace MŠMT, že provoz školy od 11.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Děkuji všem za trpělivost a pochopení.

Mgr. Věra Mondeková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Zdroj: MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

 

Vážení rodiče, o dalších změnách v organizaci výuky Vám budeme průběžně informovat.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré v novém roce.

 

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké
školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné
vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Zdroj: MSMT-45767/2020-2

 

Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020

Výuka začíná v pondělí 4. 1. 2021 – podle aktuální situace zveřejníme informace k organizaci výuky.

Klidné svátky, šťastný a spokojený nový rok přejí zaměstnanci školy.

 

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizace provozu Základních školy Žulová od pondělí 30. listopadu 2020

 

Žáci 1. stupně základních školy – povinná prezenční výuka

Žáci 9. třídy základní školy – povinná prezenční výuka

Rotační výuka v 6., 7. a 8. ročníku:

 1. týden od 30. 11. 2020 – 7. třída prezenčně, 6. a 8. třída distančně
 2. týden od 7. 12. 2020 – 6. třída a 8. třída prezenčně, 7. třída distančně
 3. týden od 14. 12. 2020 – 7. třída prezenčně, 6. a 8. třída distančně
 4. týden od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 – 6. třída a 8. třída prezenčně, 7. třída distančně

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

Třídy, které se vzdělávají prezenčně, se budou učit podle běžného rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – hodiny budou nahrazeny jinou činností.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Zařazujeme pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Předměty PSPP a PI:

Budou vyučovány podle běžného rozvrhu se žáky, kteří jsou přítomni ve škole a za zachování homogenity skupin.

Kluby v rámci projektu:

Podle běžného rozvrhu se žáky, kteří jsou přítomni ve škole a za zachování homogenity skupin.

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Organizace stravování ve školní jídelně:

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do nosiče,

• je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd/skupin/oddělení a nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu v nosiči domů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

______________________________________________________________________________________________________

 

Provoz základních škol od pondělí 23. listopadu 2020 se nemění

1. a 2. ročník se vzdělávají prezenčně, ostatní ročníky distančně.

 

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. stupně základních škol – povinná prezenční výuka

• žáků 9. ročníků základních škol – povinná prezenční výuka

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Organizaci vzdělávání na škole od 30. 11. 2020 upřesníme v příštím týdnu.

________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády nadále platí zákaz přítomnost žáků ve školském zařízení.

Žáci si mohou odebrat dotovaný oběd do nosiče

Škola nebude vydávat potvrzení o ošetřovném. MPSV nahradilo potvrzení čestným prohlášením, které najdete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Informace:

 

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná a žáci budou v rámci této výuky hodnoceni a klasifikováni.

 

První stupeň realizuje výuku prostřednictvím platformy Škola v pyžamu a podle pokynů třídních učitelek.

 

Výuka žáků druhého stupně probíhá v učebnách Google Class Room – zde budou mít žáci zadané úkoly, cvičení a testy k prověření zvládnutí učiva. Žáci úkoly odevzdávají povinně ve stanoveném termínu.

 

V týdnu od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 proběhne opětovné proškolení tříd druhého stupně v prostředí Google Class Room a Class Meet – zrealizuje, pan učitel Vylíčil pro všechny třídy 2. stupně - termíny školení určí pan učitel Vylíčil předem.

 

V pátek 6. 11. 2020 zveřejníme na internetových stránkách rozvrh online výuky přes Class Meet pro druhý stupeň.

 

Neúčast žáka v distanční výuce z vážných důvodů musí rodiče omluvit třídním učitelům písemně emailem.

 

V případě, že nemáte k dispozici odpovídající techniku, předávání úkolů v papírové podobě prosím řešte s třídními učiteli.

 

Prosíme o trpělivost a pochopení, snažíme se distanční výuku zdokonalit ke spokojenosti učitelů, rodičů a hlavně dětí. Je však potřeba ještě mnoho práce, než se dopracujeme k úrovni, jakou bychom si představovali. Do budoucna počítáme jen s drobnými úpravami, pokud nedojde k nepředvídaným změnám nebo nařízením ze strany vlády nebo MŠMT.

 

Prosíme rodiče o součinnost při zajištění pravidelného režimu dětí, kdy je potřeba zachovat základní návyky, pokud se týče rozvržení vzdělávání, zábavy, sportu a zajištění základních potřeb dítěte. Máme všichni zájem na tom, aby děti i v této složité situaci dostali plnohodnotné vzdělání.

Děkujeme.                                                                         Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

______________________________________________________________________________________________________

 

Rozvrh online hodin 2. stupeň

________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,
popovídejte si prosím s Vašim dítětem o nezbytnosti dodržování vládních nařízení.

 

 

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

 

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření  vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do  23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

 

Žáci se budou v tomto a příštím týdnu vzdělávat distančně.

Ve dnech od  26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 mají již dříve avizované volno.

Podle předpokladů k dnešnímu dni, bude prezenční výuka znovu zahájena od pondělí 2. 11. 2020.

Důležitá informace ke školní jídelně: Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době 1045 - 1115.            

                                                                                              Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

Vyhlášení volného dne ředitelkou školy

 

ČTĚTE ZDE

 

________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče. 

Oznamujeme, že od 10. 9. 2020 je vládou vyhlášená povinnosti nosit roušky uvnitř budov. Prosíme o vybavení každého žáka dvěma rouškami a jedním sáčkem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

____________________________________________________________________________________________

Zahájení školního roku 2020/2021

 

V úterý 1. září 2020 byl v naší škole slavnostně zahájen nový školní rok 2020/2021. I přes nepříznivé počasí se po nezvykle dlouhé době opět naplnily všechny třídy a chodbami se rozezněl dětský smích. Vzhledem k hygienické situaci proběhlo přivítání žáků ve třídách společně s třídními učitelkami. Deset prvňáčků a jejich rodiče uvítala paní ředitelka společně s panem starostou Radkem Trsťanem. Oba jim popřáli úspěšný školní rok. Z důvodu budování nových toalet na prvním stupni, proběhlo toto setkání netradičně ve školní družině. Také starší žáci přišli prvňáčky přivítat. Připravili si pro ně básničky, písničky, zahráli na flétny. Nechybělo také pasování nejmladších žáčků, kteří s radostí ale i mírnou nervozitou očekávali svůj první školní den.

Všem žákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný a ve zdraví prožitý školní rok!

 

                                                                                              Mgr. Šárka Kuchařová

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Školní rok 2019/2020

 
________________________________________________________________________________________________________

Seznam sešitů a pomůcek  ZDE

 

________________________________________________________________________________________________________

Kroužek ochrany přírody

Ve školním roce 2019/2020 byl nově otevřen kroužek ochrany přírody. Vznikl za finanční pomoci projektu Města Jeseník. Kroužek má za cíl motivovat žáky k vytvoření kladného vztahu k přírodě, aby si uvědomili podstatu přírody, bez které se neobejdeme. V rámci kroužku jsme s dětmi poznávali houby, rostliny a živočichy nacházející se v obci Žulová, hledali jsme a odlévali stopy zvířat, poznávali jejich hlasy. Žáci si vyzkoušeli práci s mikroskopem a přírodními materiály, vyrobili krmítka pro ptáky a ozdobili zvířátkům vánoční stromeček. Dále se děti seznámily s tematikou třídění odpadů a pomohly sbírat odpadky v obci Žulová, které tu někteří nepořádníci zanechali. Žáci se také zúčastnili několika soutěží. V rámci soutěže Recyklohraní například hledali nejbližší červený kontejner na elektroodpad. Nakonec se za ním vydaly až do Jeseníku. V přírodovědné korespondenční soutěži, kterou pořádalo Středisko volného času DUHA, se umístili na druhém místě se svým čapím hnízdem. Děti do kroužku chodily rády a s nadšením se vrhaly do objevování. Věřím, že i v budoucnu v nich láska k přírodě zůstane.

 

                                                                                                                            Mgr. Šárka Kuchařová

Fotogalerie: Aktuality

Informace o způsobu a pravidlech hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - čtěte ZDE 

Volné pracovní místo učitel 2. stupně ZŠ  - ZDE

 

___________________________________________________________

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

čtěte ZDE

 

_____________________________________________________________________

Informace pro rodiče dětí prvního stupně - ZDE

 

Čestné prohlášení - ZDE

--------------------------------------------------------------------------

 

Základní škola Žulová oznamuje rodičům žáků a cizím strávníkům, že od 13. 5. 2020 obnovujeme provoz školní jídelny. Stravné lze zaplatit u vedoucí školní jídelny paní Gálikové ve vrátnici.

Děti, které se vzdělávají doma, mohou odebírat oběd do nosiče za plnou cenu.

 

___________________________________________________________________

 

 Harmonogram vzdělávacích aktivit - IX. třída od . 11. 5. 2020 - Zde 

Čestné prohlášení - Zde

 

_____________________________________________________________________

Vážení rodiče, od 16.3.2020 až do odvolání, vystavujeme žádost o ošetřovné elektronicky - zasíláme na základě Vašeho telefonátu nebo SMS do Vašeho e-mailu. 

Mgr. Věra Mondeková - ředitelka školy

________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

 

Mimořádné opatření - čtěte zde

Jak a kde žádat o ošetřovné? - čtěte zde

 

Dětem budou automaticky odhlášeny obědy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbalová liga

Dne 5.3. se v naší tělocvičně konalo první kolo Jesenické florbalové ligy škol okresu Jeseník. My jsme využili domácího prostředí a nasadili hned dva týmy. Za A tým hráli žáci šesté a sedmé třídy, za tým B žáci a žákyně mladších ročníků.

Po třech a půl hodinách a patnácti zápasech bylo jasno o vítězi prvního kola. Stal se jím náš A tým, který v průběhu turnaje zaváhal pouze jednou, a to překvapivě proti našemu druhému týmu. Kluci aspoň poznali, že se nikdo sám neporazí a proti každému soupeři je nutno běhat. B tým měl za úkol sbírat hlavně zkušenosti, protože turnaj jejich věkové kategorie je teprve čeká. Nezalekli se ale žádného soupeře, který tak proti nim musel hrát naplno. I když nakonec skončili šestí, od čtvrtého týmu je dělí pouze bod, takže mají za měsíc o co hrát.

Děkujeme žákům za reprezentaci!

Konečné pořadí:

 1. Žulová A
 2. Jeseník
 3. Javorník A
 4. Vápenná
 5. Javorník B
 6. Žulová B

 

 

Fotogalerie: Florbal

Mladší žáci druzí v okrese

V okresním kole florbalové soutěže nám tentokráte k titulu chyběl krůček.

Turnaj jsme začali vydřeným vítězstvím proti České Vsi. Rychle jsme se dostali do vedení brankou Kopeckého. Na tuto branku ještě soupeř dokázal odpovědět, ale na gól Petríka dvacet vteřin před koncem už odpověď nenašel. Druhým soupeřem byl tým z Bělé. Utkání rozhodla jediná branka, která se naštěstí podařila vstřelit nám. Třetí utkání proti Lipové bylo naším nejlepším. Jednoznačné vítězství 4:0 a po třech zápasech jsme měli 9 bodů. Následující utkání s Jeseníkem tak bylo malé finále. Dostali jsme se rychle do vedení a měli další šance. Soupeř vyrovnal šťastnou střelou, kterou jsme si ztečovali sami do branky. Utkání rozhodl průnik soupeřova útočníka, který se protáhl kolem mantinelu a nekompromisně zakončil. My jsme měli několik šancí, ale střely mířily těsně vedle tyčí. V závěrečném náporu nám soupeř ještě jednou utekl a zvýšil na 3:1. I přes tuto porážku naše šance žily. Ale Lipová nedokázala porazit Českou Ves a ani Bělá nedokázala Jeseník obrat o body, když prohrála těsně 2:3. Naše závěrečné vítězství 3:1 nad Zlatými Horami tak nehrálo žádnou roli, protože při rovnosti bodů s Jeseníkem rozhodl vzájemný lepší zápas.

Školu reprezentovali: Kozub, Kachyňa – Slíž, Ryšánek, Anděl, Ondruch, Felzmann, Nemeškal, Kopecký, Petrík, Keleti, Scheuter

 

Workshop – akce na Gymnáziu v Jeseníku – téma Robotika - hrajeme si s roboty

Dne 7.1.2020 se v prostorách Gymnázia Jeseník konala akce – Workshop na téma Robotika-hrajeme si s roboty. Tohoto workshopu se mimo žáků jiných škol účastnili někteří žáci naší školy. Činnost byla rozdělena na dvě části, kdy v prvé části žáci programovali malé roboty tak, aby potom mohli tito roboti proti sobě zápasit. Druhá část se odehrávala v jiné učebně, kde se žáci učili programovat malého robota ve tvaru kuličky, který se na základě barevných kódů pohyboval po papíru na desce stolu. Našim žákům se akce velmi líbila a určitě by si jí chtěli zopakovat. Gymnázium Jeseník nově od školního roku 2019/2020 rozšířilo výuku Informatiky a robotiky.

 

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Fotogalerie: Aktuality

Okresní kolo děvčata 6. a 7. třída

Dne 7. 1. 2020 se děvčata naší školy umístila na 2. místě florbalového turnaje. Turnaj se konal ve sportovní hale v Jeseníku za účasti pěti škol okresu. V celém turnaji děvčata obdržela jen jednu branku, která rozhodla o konečném vítězi. Jednotlivá utkání: Žulová – Bělá 3 : 0 (Kotlárová 2, Bartošová), -Javorník 2 : 0 (Kapečková, Kotlárová), - Lipová 1 : 0 (Kotlárová) a prohra  z Jeseníkem 0 : 1.

 

Naši školu reprezentovala tato děvčata: Applová Vanessa, Kotlárová Žaneta, Bondorová Karolína, Kapečková Beáta, Bartošová Kateřina, Lučanová Naděžda a Šimčíková Eliška.

 

Foto a text: Mgr. Jan Daniel

 

Dne 12. 12. 2019 pořádaly střední školy, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník a Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník,

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

     Této akce se zúčastnili mimo jiných i žáci naší 9. třídy ZŠ Žulová. Nejdříve jsme se na „M-ku“ seznámili s učebnami teorie. Nejvíce se líbila učebna informatiky, kde si žáci sami mohli vyzkoušet nejnovější program pro kreslení a virtuální svařování v ochranné atmosféře. Prohlédli si velice dobře vybavený komplex dílen. Sledovali práce v kovárně a na obráběcích strojích, které jsou řízené počítačem. Později jsme se přesunuli na Hotelovou školu v Jeseníku, kde jsme si vyslechli informace o jednotlivých oborech studia. Líbilo se jim studenty předváděné barmanské umění, možnost ročního pomaturitního studia ve Francii a také příležitost studovat polský jazyk. I zde jsme prošli některými zajímavými učebnami, kde nechyběly poutavé prezentace. Žáci touto návštěvou získali ucelený soubor informací, jak o školách samotných, tak o konkrétních oborech a podmínkách studia. Akce byla našimi žáky hodnocena velmi pozitivně.

Foto a text: Mgr. Dušan Mondek

Halloweenský převlek

Tento den se uskutečnil 7. 11. 2019 ve čtvrtek. Všechny třídy měly možnost si zasoutěžit o nejlepší masku, kromě 9. třídy, která byla v Jeseníku na přehlídce středních škol. Školní parlament z každé třídy vybral jednoho, který měl nejlepší masku. Z nich potom hlasováním určili 3 výherce.

Vybíralo se mezi těmito horkými favority:

1. třída – Anetka Komárková

2. třída – Jakub Preis

3. třída – Eliška Komárková

4. třída – Ema Frančiaková

5. třída – Alois Šimoník

6. třída – Natálie Jasioková

7. třída – Lucie Hutníková

8. třída – Ondra Kopecký

Největší zapálení do masek byla na I. stupni, ale musíme uznat, že i II. stupeň se snažil. Všechny masky byly pěkné, ale vyhrát mohly jen tři.

1. místo – Eliška Komárková

2. místo – Alois Šimoník

3. místo – Jakub Prais

 

Fotogalerie: Aktuality

ČOV Žulová - Den otevřených dveří

Dne 1. 10. 2019 se naše škola zúčastnila Dne otevřených dveří v nové čističce odpadních vod pro město Žulová. Čistí se v ní odpadní vody a to od nejrůznějších nečistot k méně hrubým nečistotám. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se zbaví těch nejhrubějších nečistot. Dále putuje do mechanických třídičů a oddělovačů, kde se zbaví mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o zbavení všech mechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Samotný proces čištění je rozdělen do čtyř stupňů. Nejprve voda projde přes síta, kterým se říká česle, kde se od ní oddělí nejhrubější nečistoty. Dále se v lapáku štěrků odebírají různé kameny
a drobné části. Tomuto procesu se říká sedimentace. V další části probíhá pískové čištění. Potom se
v usazovacích nádržích zachytí zbylé pevné části, které prošly lapákem štěrků. Později voda přepadá do čistících nádrží, kde probíhá biologické čištění. Zde se oddělí i kal, bakterie a jiné zbylé nečistoty. Tenhle stupeň je základ čističky odpadních vod. V posledním stupni v dosazovacích nádržích čistá voda odtéká do řeky. Exkurze byla zajímavá a uvědomili jsme si, kolik práce je za vyčištěním vody z naších domácností.

Text: Mgr. Zdeňka Kucherková, foto: Mgr. Dušan Mondek

 

Fotogalerie: Aktuality

Žáci mistři okresu

Ve středu 16.10. jsme se zúčastnili tradičního turnaje škol v minikopané. Turnaj se odehrál na umělce v Jeseníku a my jsme si vedli více než dobře.
Během turnaje jsme odehráli šest utkání. Díky vynikajícím výkonům jsme dokázali všechna utkání vyhrát a ovládnout tak celý turnaj. Odměnou je nám nejen pohár pro vítěze, ale i postup do jarního krajského kola. Všem žákům děkujeme za reprezentaci.
 
Výsledky:
Žulová - Javorník 1:0 (vlastní)
Žulová - Gymnázium 1:0 (Valíček)
Žulová - Mikulovice 2:0 (Kopecký, Petrík Isidor)
Žulová - Česká Ves 1:0 (Kopecký)
Žulová - Supíkovice 4:1 (Mindžák, Petrík Isidor, Valíček, Danilko)
Žulová - Lipová 5:0 (Felzmann, Mindžák, Petrík Ivan, Valíček 2)
Petr Vylíčil

Fotogalerie: Minikopaná

Akce „Bezpečnost bez hranic“ v Jeseníku

     Dne 6. 9. 2019 proběhla akce Policie České republiky a IZS „Bezpečnost bez hranic“. V letošním roce byla pro nás připravena, mimo ukázky práce Integrovaného záchranného systému, jejich výstroje, výzbroje a techniky, také prezentace Aeroklubu Jeseník a Den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník. Na své si přišli hlavně ti žáci, kteří by se v budoucnu chtěli stát hasiči, záchranáři, policisty a vojáky. Na tuto komentovanou akci jsme vypravili autobus se dvěma třídami z naší školy. V letošním ročníku akce proběhla poprvé v areálu u hotelu M, kde za překrásného slunečného počasí bylo možné sledovat záchrannou akci Zdravotnické záchranné služby, aktivní zásah Hasičského záchranného sboru při dopravní nehodě a bojový výcvik Armády ČR a dalších složek. Dětem se akce moc líbila a chtějí se příští rok zúčastnit znovu.

 

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek – třídní učitel 8. třídy

Seznam sešitů a pomůcek dle ročníku naleznete pod tímto odkazem:

Seznam sešitů a pomůcek dle ročníku

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Exkurze do pivovaru Holba

Dne 6. 6. jsme brzy ráno vyrazili vlakem do Hanušovic. Po příjezdu jsme došli k pivovaru. Mistr pivovaru nám nejdříve řekl, k čemu sloužily předtím rybníky. Dále jsme se šli podívat na to, jak se kvasí pivo. V jedné místnosti, kde se pivo kvasilo, bylo dokonce až 32°C. Pak jsme se šli podívat, jak se pivo vaří. Po vysvětlení, jak co funguje, jsme se vydali do sklepa, kde byly 2°C. Tam se pivo chladilo a do finále dokvasilo. Po exkurzi jsme navštívili Pivovarské muzeum, které bylo hned vedle. Po prohlídce jsme odjeli zpátky do Žulové. Exkurze se nám líbila, hodně jsme se toho naučili a zjistili jsme různé zajímavosti.

 

Nikol Paschkeová, 9. třída

Den řemesel

Já, Lucka, Tom, Šimon a Ivánek jsme jeli 22. 5. autobusem s paní učitelkou Kucherkovou na exkurzi do Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. Když jsme přijeli, začalo hodně pršet. Běželi jsme se schovat do kovárny. Tady jsme si ukovali železné špičky. Na občerstvení dostal každý malinovou limonádu a pletýnku se salámem. Podle plánu jsme šli nejdříve do kuchyně, kde jsme si připravili různé dobroty. U cukrářů jsme si vyrobili vafle, dali na ně krém a následně jsme je ozdobili marcipánovými kytičkami.  Pekli jsme sušenky a dělali raženky u pekařů.  Měli jsme možnost udělat si svůj hamburger, dokonce i drink. V počítačové učebně na trenažéru jsme si mohli vyzkoušet řídit osobní auto. Potom jsme se šli podívat na obor brašnář a sedlář. Mohli jsme si vytisknout na kůži, kterou nám dali, něco, co nás charakterizuje. Já jsem si vybrala koně a Lucka růži. Strašně rychle to uteklo a najednou jsme byli u koní. Mohli jsme si je vyčistit, nauzdit a osedlat. Pokračovali jsme k opravářům zemědělských strojů. Tady jsme mohli řídit osobní auto nebo traktor. Exkurze se nám velmi líbila.

 

Text: Natálie Kapečková, Lucie Džačovská, 8. třída

 

Školní výlet

Dne 31. 5. naše třída spolu s celým druhým stupněm vyrazila na školní výlet. Tentokrát to bylo do Olomouce. Vyjeli jsme o půl sedmé a kolem deváté jsme byli na místě. Jako první byla na našem programu Laser game, kdy jsme se rozdělili do skupin po dvanácti a začali jsme po sobě střílet laserovými pistolemi. Na to, že většina z nás si toto nikdy nezkusila, naše skóre bylo dost vysoké. Potom jsme se přesunuli do lanového parku.

„Tam mě nejvíc bavilo stanoviště Team work. Dvě děti musely spolu vyšplhat nahoru na takové klády a navzájem si pomáhat, aby to mohly přelézt. Další čtyři děti je dole jistily. Všech šest nás muselo komunikovat a spolupracovat. Byla to sranda. Nejvíc se mi ale líbila houpačka. Pomalu nás vytáhli nahoru, až jsme byli nejvýš, co to šlo. Všechno pod námi bylo malinké. Potom nás spustili prudce a rychle dolů. Když jsme letěli dolů, málem jsme si vykřičeli hlasivky. Klidně bych tam šla znova. Bylo to zábavné.“ Helena Šarmanová

Nakonec jsme dorazili do Šantovky, kde jsme měli možnost projít si obchody, najíst se a zabavit se. Šli jsme do kina. Myslím si, že jsme si výlet všichni užili.

Text: Romana Linhartová

 Foto: Mgr. Dušan Mondek

 

Fotogalerie: Aktuality

Projektový den „Lidské tělo“

 

      Projektový den „Lidské tělo“ na prvním stupni proběhl dne 21.5.2019. Zahájení se uskutečnilo v tělocvičně, kde nás paní učitelky rozdělily do čtrnácti skupin. Potom nás paní učitelka odvedla na první hodinu do třetí třídy, kde jsme měli první stanoviště. Byla tam tato stanoviště: Face and Body (Aj), Smysly a smyslové orgány, Kostra, Zdravověda - první pomoc a Orgány lidského těla. Po každé přestávce jsme se přesunuli do jiné třídy. Bylo celkem pět stanovišť, čili pět vyučovacích hodin.

    Tento den se nám moc líbil. Hlavně proto, že jsme se učili hrou a taky jsme se něco nového naučili.

 

 

  Anna Marie Denemarková

Den matek

V úterý 14. května 2019 se v prostorách školní družiny uskutečnil Den matek. Žáci první třídy si pro maminky po dlouhodobém a vyčerpávajícím tréninku připravili pestrý program. Ten se skládal z básniček, písniček a z divadelních představení Perníková chaloupka a Boudo, budko. Nechybělo ani prvňáčky vlastnoručně připravené pohoštění nebo předání dárečků a přáníček, které děti pro své milované maminky vyrobily. Na závěr dostaly úkol i maminky. Musely se najít a poznat na portrétech, které pro ně děti namalovaly.

Děkujeme všem maminkám, babičkám a ostatním divákům za hojnou účast a vytvoření milé atmosféry při besídce.

                                                      Text: Mgr. Šárka Kuchařová

                                                      Foto: Alena Macečková

 

Fotogalerie: Aktuality

    KOLUMBIE

Ráj slasti a neřesti.

Bylo to o výpravě do Kolumbie, jel jeden kameraman, zvukař a ,,průvodce“. Šli se podívat do různých míst v Kolumbii. Tam se dětem místo drog dávaly do ruky spreje. Ulice měst vyzařují barvami, ale lidé se tam bojí jezdit, kvůli nebezpečí. Pak se jeli podívat do města kde se ručně vyrábí káva. Postup: - obrali zralé kávové ovoce

                        -boby hodíme do stroje, kde se oloupe slupka

                        -následně je necháme vysušit 3-13 dní

                        -poté vyhledáme pražírnu, kde nám upraží kávu do hněda a poté si ji můžeme vychutnat.

Nejvíce oblíbený tanec v Kolumbii je salsa. Normálně se salsa tancuje v tempu okolo 30, ale říká se, že jeden muž v baru omylem nastavil tempo na asi 53 a od té doby se v Kolumbii tancuje tak rychle. Na jednom ostrově v Kolumbii vládnou hadi a jiná různá jedovatá havěť. O tomto ostrově se říká, že je prokletý. Je tam bývalá věznice a nemocnice, kde pracoval jeden doktor, který operoval vězně pouhými dvěma nástroji pilou a nožem. Teče tam řeka, která má duhové barvy, růžovou tvoří rostlinky, zelenou tvoří vodní mechy, žlutou písek a černou jámy. Kmen, který tam žije, tak je na pokraji vymření.

Tento dokument byl moc zajímavý, ale i poučný.

                                                                  Romana Backová, Linda Čáslavová

KOLUMBIE

Bylo to FAJN. Líbilo se nám potápění se žraloky, želva v provazech (chudák želva), místní tanec salsa, který tancovali ohromnou rychlostí. Dále městečko kovbojů a na konec to nejlepší pražení kávy s tou starou, malou a milou paní. Jó a taky se mi líbila motorka cestovatele, ale nelíbil se nám ten odporný, špinavý zloděj.

! Mimochodem… ten žralok byl děsivý.

Mrzí nás, že některé děti této země se nemohou vzdělávat a jsou nevědomé.

Mají tam jedovaté hady. NA TO BACHA.

 

 

autoři: Matěj Valíček, Tomáš Kusýn

 

 

Branný závod Hubertův pohár – SUPÍKOVICE

 

Dne 10. 5. 2019 se 12 žáků naší školy jako každoročně zúčastnilo těchto branných závodů. Úkolem každého byla střelba ze vzduchové pušky na špalíček 5x5cm (mladší 3 krát, starší 6 krát), 3 hody granátem na cíl o rozměrech 4x2m, ručkování po vodorovném laně a běh na 2 km. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci a žákyně (6. a 7. třída) a starší žáci a žákyně (8. a 9. třída).

Umístění našich nejlepších:

                        Mladší žáci:      1. místo - Matěj Valiček,

Starší žáci:       1. místo - Miroslav Nevole,

                        2. místo - Matyáš Latzel.

Tato krásná umístění zajistila pro naši školu 1. místo v kategorii škol okresu a domů jsme si tak mohli odvézt putovní pohár. Zbývající žáci se většinou umístili v horní polovině výsledkové listiny. Blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy a města.

Foto a text: Jan Daniel

 

 

Fotogalerie: Aktuality

Exkurze 9. třídy ZŠ Žulová - PČR Jeseník

 

Dne 17. 5. 2019 se konala exkurze žáků 9. třídy Základní školy Žulová v budově KŘP Olomouckého kraje - Územní odbor Jeseník.

Po celou dobu se nám věnovala paní tisková mluvčí a preventistka por. Ing. Tereza Neubauerová, která nám ukázala různé části budovy a přiblížila účastníkům exkurze práci policistů na jednotlivých odděleních. Dostali jsme ucelenou představu o tom, jak policie pracuje, s jakými potížemi se potýká. Žáci se přesvědčili, že práce policistů je zajímavá, velmi náročná a především zaměřená na občana ve smyslu hesla „Pomáhat a chránit.“

Nejzajímavějším oddělením pro žáky bylo pracoviště kriminalistických techniků, kde si mohli vyzkoušet práci při zajišťování daktyloskopických stop. Celá akce se velmi líbila, žáci měli dost doplňujících otázek, což svědčí o jejich zdravém zájmu o problematiku bezpečnosti. Celkově hodnotíme exkurzi jako velmi zdařilou, podnětnou a pro některé účastníky určující, jakým směrem se po ukončení základní školy bude ubírat jejich další studium. Děkujeme vedení PČR v Jeseníku za umožnění exkurze.

 

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Hudební skupina Marbo

V rámci zpestření výuky se 30. 4. 2019 uskutečnil výchovný koncert skupiny Marbo. Téma pro 1. stupeň bylo Tajemství písniček a vystoupení pro druhý stupeň mělo název Fenomén muzikál. Koncert byl diváky hodnocen pozitivně, především proto, že slyšeli známě melodie a skladby. Účastníci také ocenili, že se mohou s tématem muzikál seznámit bez nutnosti výjezdu do divadla mimo školu.

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Fotogalerie: Aktuality

Kocurkovi

5. 4. 2019 v prostorách školy vystoupili manželé Kocurkovi, kteří jsou všestrannými hráči na různé hudební nástroje. Vystoupení bylo v době moderních technologií pro děti velmi zajímavé, protože měly jedinečnou  příležitost vidět a slyšet hru na exotické hudební nástroje.
Také výklad byl profesionální, pestrý a vhodně prokládaný hudebními ukázkami.

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Fotogalerie: Aktuality

Žáci opět mistry okresu

Na podzim vyválčili titul starší žáci ve florbale, v úterý 23.4. je napodobili mladší žáci, tentokráte ve futsale.
Do Javorníku se sjelo celkem osm týmů z celého okresu, aby se utkaly o pohár pro nejlepší futsalisty. My jsme měli na co navazovat, v posledních letech jsme tento pohár získali třikrát.
V základní skupině jsme na úvod porazili spolufavorita turnaje z Bělé 3:1, když nám náramně vyšel vstup do utkání. Ve druhém zápase Zlaté Hory dlouho odolávaly, ale dvě vteřiny před koncem dorážkou rozhodl o hubeném vítězství Kopecký. V posledním utkání skupiny jsme vstupovali již se zaručeným postupem, a tak se na palubovce pohybovali převážně nejmladší hráči z týmu. Na výkonu to ale nebylo znát a soupeře z Gymnázia Jeseník jsme hravě porazili 4:1.
Do semifinále jsme tak postupovali z prvního místa. Soupeřem nám byl tým ze sportovky z Jeseníku. Na palubovce se projevila naše větší touha a postup do finále jsme slavili po výsledku 4:1. Ve finále nás čekal tradiční rival z České Vsi, který ve druhém semifinále porazil Bělou na penalty. Utkání bylo velmi vyrovnané, my jsme bohužel několik šancí neproměnili. Když i náš gólman chytal spolehlivě, skončilo utkání 0:0 a na řadu přišly penalty. V nich Kozub chytil všechny pokusy soupeře a když se dařilo i našim střelcům, mohli jsme opět slavit velký úspěch. Klukům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Reprezentovali: Kozub - Valíček, Vévoda, Petrík, Kopecký, Scheuter, Haas, Nemeškal.
 
                                                    text: Mgr. Petr Vylíčil

Dopravní hřiště Jeseník

Dne 9. dubna vyrazili žáci 3., 4. a 5. třídy na dopravní hřiště v Jeseníku. Děti si v učebně zopakovaly pravidla silničního provozu. Poté se přesunuly na dopravní hřiště, kde si zapůjčily kola a koloběžky a vrhly se do praktické jízdy. Na dopravním hřišti se setkaly nejenom s dopravními značkami, ale i se semafory či závorami železničního přejezdu.  Nakonec je čekalo hřiště Základní školy B. Němcové s prolézačkami, houpačkami a lanovkou.

                                                        Text: A. Andělová

Fotogalerie: Aktuality

BLAHOPŘEJEME

ŽÁKYNĚ 6. TŘÍDY ZÍSKALA KRÁSNÉ 2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

/ KATEGORIE 1A/.

V JESENÍKU SE SETKALI ŽÁCI  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL  6. - 9. TŘÍD S RODILÝMI MLUVČÍMI A STUDENTY Z CELÉHO SVĚTA V RÁMCI PROJEKTU EDISON.

NAŠE ŽÁKYNĚ DOSÁHLA VÝBORNÝCH VÝSLEDKŮ V KONVERZACI NA DANÉ TÉMA A POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH.

                                      

 DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ÚSPĚCHY.             

Fotogalerie:

Florbalová liga žáků

Dne 19. 2. 2019 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresního kola ve florbalu ZŠ, který se konal v tělocvičně ZŠ Česká Ves. Tohoto kola se zúčastnily týmy škol z Jeseníku, Bělé pod Pradědem, České Vsi, Vápenné a Supíkovic. Hrálo se systémem každý s každým. Přestože jsme neuspěli, byl pro nás turnaj velmi důležitý. Bylo to první setkání s nejlepšími týmy okresu.

Chtěla bych všechny zúčastněné pochválit a věřím, že se příště probojujeme na stupně vítězů.

                                                                                                        

Mikuláš na škole

Dne 5.12. 2018 jsme navštívili ZŠ Žulovou. Zaskočili jsme se podívat na první i druhý stupeň. Čerti strašili děti a andělé rozdávali sladkosti, ale aby si děti sladkosti zasloužily, měly si pro nás připravit básničku. Přesto některé děti si  čertí odnesli s sebou do pekla. Nakonec ale všechny děti vrátili. Návštěva ZŠ Žulové se nám líbila a rádi se s dětmi příští rok zase uvidíme.

                                                                                                                             Mikuláš, andělé a čerti

Fotogalerie